W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 1.07.2015r.

Lp.

Oznaczenie przedmiotu dzierżawy

Opis przedmiotu dzierżawy / oznaczenie wg katastru nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Infrastruktura techniczna składająca się                                           z przepompowni wody, sieci wodociągowej                    i kanalizacji sanitarnej przysiółka „Kamionka                w sołectwie Zakrzów                   i Stronie oraz przysiółka „Nad Piłą”                 i „Koło Dworu” o łącznej długości sieci wodociągowej 412 m, sieci kanalizacyjnej 1814 m.

 

1) Stronie „Kamionka”: przepompownia wody – 1 szt., o pow. zabudowy 9,8 m², pow. kubaturowej 23,40 m³, zlokalizowana na działce oznaczonej w ewidencji gruntów                              i budynków nr 362/3 położonej                             w miejscowości Stronie gm. Stryszów.

2 ) Zakrzów „Kamionka”:

 - sieć wodociągowa o długości 412,0 m. tj.

·       rurociąg Ø160 mm  o długości 96,0 m.

·       rurociąg Ø110 mm o długości 301,0 m.

·       rurociąg Ø 90 mm o długości 15,0 m.

- sieć kanalizacyjna o długości 762,0 m.

·      kanał Ø200 mm o długości 762,0 m.

3) Stryszów „Nad Piłą” i „Koło dworu”:

   - sieć kanalizacyjna o długości 1 052,0 m.

·      kanał Ø200 mm o długości 1 052,0 m;

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stronie nieruchomość, dz. nr 362/3  przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną                            i zagrodową

o symbolu „MM3” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.

 

Realizacja zadań  statutowych Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Środowisko”.

206,95 zł / za miesiąc plus 23% VAT

Kwartalnie, do ostatniego dnia każdego kwartału

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

 

Oddanie                   w dzierżawę  do 3  lat

Stryszów, dn. 1 lipca 2015 roku

 (-) Wójt Gminy Stryszów

          Jan Wacławski