W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 5.06.2015r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Działki nr 240/13, 240/14
objęte KR1W/00062834/
7

Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Wadowicach

0,1808 ha

Nieruchomość zabudowana Świetlica wiejską
w Leśnicy (centrum wsi)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową o charakterze publicznym
o symbolu „1UP”

• 100,00 zł / za miesiąc
plus 23%VAT

• kwartalnie, do 10-go dnia rozpoczynając-ego kwartał

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w dzierżawę
na okres 10 lat (na cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie)

2.

Działka nr 1797/121
objęta KR1W/00055249/
7
Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Wadowicach

1,4380 ha

Nieruchomość gruntowa
w Zakrzowie -
na części koło boiska sportowego Żarek -
dzierżawa słupa pod transmisję danych

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod usługi sportowe
o symbolu „1US”

• 121,95 zł / za miesiąc

plus 23%VAT

• do 28-go dnia każdego miesiąca

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w dzierżawę na okres do 3 lat

 

 

Stryszów, dn. 5 czerwca 2015 roku

(-) Wójt Gminy Stryszów

          Jan Wacławski