K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E D O T . S T U D I U M - 16.06.2018r.

W dniu 16.06. br. roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z cyklu konsultacji organizowanych w ramach projektu pt. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów - na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji Nr 24/2018 z dnia 28.02.2018 roku.

 

 

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w formie warsztatu planistycznego połączonego ze spacerem badawczym dot. zagospodarowania przestrzeni wokół Jeziora Mucharskiego na terenie gminy Stryszów.

Wyżej wskazane spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się o godz. 14:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Stryszów, po części wprowadzająco - informującej wszyscy uczestnicy wraz z prowadzącymi udali się autokarem w miejsce planowanych inwestycji na tzw. GRODZISKO w Dąbrówce. Kolejnym etapem konsultacji było wspólne spotkanie mieszkańców gmin Stryszów i Mucharz w Urzędzie Gminy Mucharz podczas którego zaprezentowano założenia dot. stref ochrony pośredniej i obszarów ochrony przeciwpowodziowej wyznaczonych przez Wody Polskie.

Spotkanie poprowadzili moderatorzy z fundacji Mapa Pasji z Krakowa. Podczas spotkania przedstawiono prezentację nt.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Zgromadzeni na spotkaniu mieszkańcy naszej gminy dowiedzieli się jakim dokumentem planistycznym jest Studium, jak można wpłynąć na jego zapisy, kiedy należy składać wnioski, jak wyglądają poszczególne etapy tworzenia Studium oraz czym różni się studium od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, podczas konsultacji była możliwość konsultacji z planistą przygotowującym opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryszów.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiet dot. zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego Jezioro Mucharskie, obejrzenia i analizy map obecnego Studium wraz z uwzględnieniem w terenie planów inwestycyjnych dot. zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba na terenie gminy Stryszów i miejsc objętych ograniczeniami.

Zachęcamy również Państwa do wypełnienia ww. ankiety. Niniejsza ankieta ma na celu poznać Państwa opinie, potrzeby i pomysły dotyczące zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba. Ankieta jest anonimowa. Druk ankiety można pobrać jako załącznik niniejszego artykułu, w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Stryszów lub w pokoju nr 12. Wypełnioną ankietę należy złożyć na dzienniku podawczym tutejszego urzędu lub elektronicznie pod adresem e-mail: http://www.stryszow.pl

Dodatkowo, w ramach projektu pt. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” mieszkańcom Gminy Stryszów została udostępniona aplikacja dot. konsultacji społecznych zmiany Studium. Przedmiotowa aplikacja powstała w celu ułatwienia komunikacji mieszkańców z tutejszym urzędem. Za jej pomocą możliwe jest przesyłanie
w formie elektronicznej pytań oraz wniosków dot. zmiany Studium. Na stronie internetowej przedmiotowej aplikacji na bieżąco będą publikowane wszelkie materiały i ogłoszenia dot. kolejnych etapów procedury zmiany Studium.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://npkonsultacje.pl/gm/stryszow

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej naszej gminy w pasku zakładek znajduje się odnośnik pn.: KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZMIANA STUDIUM, pod którym można skorzystać
z przedmiotowej aplikacji.

Przypominamy, że warto śledzić wszelkie komunikaty pojawiające się na stronie internetowej wyżej wskazanej aplikacji aby nie przegapić żadnego elementu procedury zmiany Studium.