W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zamiany - 1.06.2018r.

  • Drukuj

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

(w zł brutto)

Termin zagospodarowania nieruchomości

Termin wnoszenia opłat

Informacja o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Działka nr 408/11

objęta
KR1W/00080614/1

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0045 ha

Nieruchomość gruntowa przylegająca do pasa drogowego położona
w Dąbrówce

(w pobliżu budynku oznaczonego
nr 79)

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zieleń nieurządzoną
o znaczeniu ekologicznym
o symbolu „ZE5”

3.000,00 zł

 

po podpisaniu aktu notarialnego

przed podpisaniem

aktu notarialnego

Zamiana nieruchomości – działki nr 408/11 na działki nr 408/5 i nr 408/8

16 lipca 2018 roku

Stryszów, dn. 1 czerwca 2018 roku

(-) Wójt Gminy Stryszów

             Jan Wacławski

* Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce     nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

 

Art. 34. Art.  34.  1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;