OGŁOSZENIE o drugim naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działalności Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów.  

Komitet Rewitalizacyjny, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia  i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Stryszów, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

 

ZASADY WYZNACZANIE SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI:

  1. Komitet liczy co najmniej 5 osób i nie więcej niż 11 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.
  2. W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Stryszów, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
  3. 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Stryszów, wskazanych przez Wójta Gminy,
  4. 1 przedstawiciel każdego obszaru zdegradowanego delegowany przez organy stanowiące jednostek pomocniczych wchodzących w skład danego obszaru zdegradowanego, przy czym nie mogą to być osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Stryszowie ani w gminnych jednostkach organizacyjnych.
  5. 2 przedstawicieli Rady Gminy lub zamiennie 2 przedstawicieli sektora gospodarczego, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie sołectwa
    w którym znajduje się obszar zdegradowany,
  6. 2 mieszkańców gminy innych niż wymienieni w ppkt a – c.

 

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo                     z winy umyślnej, lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

 

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach
i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

 

Zasady wyznaczania i działania Komitetu określa załącznik do Uchwały Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 października  2017 roku:

 https://bip.malopolska.pl/ugstryszow,a,1378293,uchwala-nr-xxvii2262017-rady-gminy-w-stryszowie-z-dnia-27-pazdziernika-2017-r-w-sprawie-okreslenia-z.html

ZASADY NABORU CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI:

Drugi nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji prowadzony będzie                                        od 24 stycznia 2018 r. – 09.02.2018 r. .

 

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu dostępny jest na stronie internetowej www.stryszow.pl,                   w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszów, oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy                     w Stryszowie w godzinach pracy urzędu  lub przesłać scan w/w formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Informacja o naborze członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej Gminy Stryszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Stryszów, dn. 24 stycznia 2018 roku

 

(-) Wójt Gminy Stryszów

                                                                                              Jan Wacławski

 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - DOC