W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

 

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użyczenia

Informacja
o przeznaczeniu do użytkowania

1

2

3

4

5

6

7

9

1.

Działka nr 2376/2

objęta
KWR1W/00096688/5

 

0,0114 ha

Działka gruntowa na której znajduje się kamienna kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem           z 1840 roku            w  Zakrzowie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową o symbolu „MM25”. Ponadto, na działce posadowiony jest obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków - karta nr 98/42, który podlega ochronie.

 

Działalność statutowa  Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stryszowskiej

Nieruchomość zagospodarowana

Użyczenie

(bezpłatnie)

 

 

Umowa użyczenia na okres do

30.06.2024 roku

Stryszów, dn. 11 grudnia 2017 roku