INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.

  • Drukuj

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018  r. dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:

  1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
  2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2018 r.”.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski