Ogłoszenie Wójta Gminy Stryszów

Stryszów, dnia 19.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów informuje, że  w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody od dnia 17 czerwca 2017 roku osoby fizyczne zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz drzew, których obwód pnia

na wysokości 5 cm nie przekracza :

- 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego,

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W pozostałych nie wymienionych wyżej przypadkach właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

                       Wójt Gminy

                                             ( - ) mgr Jan Wacławski