W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - 9 listopad 2015r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

w PLN

 (BRUTTO)*

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości **

1

2

3

4

5

6

7

8

      1. 

 Działki nr: 6503/1, 6500/1, 6499/1, 6498/2
objęte
KR1W/00041365/5

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0307 ha

(nr 6503/1 o pow. 0,0191 ha,

nr 6500/1 o pow. 0,0009 ha,

 nr 6499/1 o pow. 0,0025 ha, nr 6498/2 o pow. 0,0082 ha)

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie –działki o nieregularnym kształcie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona: do zalądowań oznaczonych symbolem „Z”  oraz terenach istniejących                                           i projektowanych dróg klasy D (dojazdowej) o symbolu „KDD”.

11 660,00

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

22 grudnia 2015 r.

 

* cena zawiera podarek VAT (23%),

** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami)

Stryszów, dn. 9 listopada 2015 roku

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.