Opinia - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Krakowie

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pismem Wójta Gminy Stryszów z dnia 8 marca 2017 r. (data wpływu: 10 marca 2017 r.), znak: IiR.6220.1.2017), z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020" - stwierdza, że dla projektu ww. dokumentu nie ma
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.