Informacja RDOŚ w Krakowie dot.: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020”.

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 8 marca 2017 r., znak: IiR.6220.1.2017 (data wpływu do RDOŚ: 10.03.2017 r.) działając w oparciu o art. 48 oraz 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z pózn. zm.) uzgadniam możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020”.