Ogłoszenie o naborze propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Szanowni Mieszkańcy, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy oraz inne grupy nieformalne w gminie Stryszów

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023 Wójt Gminy Stryszów zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Obszary do rewitalizacji w gminie Stryszów zostały wyznaczone  Uchwałą Nr XVII/141/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 września 2016 r. (do pobrania poniżej).
W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

O dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych będzie można ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (szczególnie w ramach Osi Priorytetowej 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”), jeżeli projekty te wynikają z programu rewitalizacji, tzn. są zaplanowane w programie
i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów. Nabór wniosków w ramach działania 11.2 „Odnowa obszarów wiejskich” zgodnie z harmonogramem naborów został zaplanowany na
I kwartał 2017 r. oraz na rok 2018.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Wniosku przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (do pobrania poniżej).

Otwarty nabór przedsięwzięć, które mogą być ujęte w Programie  trwa od 22.11.2016 r. do 30.11.2016 r. do godz. 15.30. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149 sekretariat, pok. nr 2, lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(w tym przypadku należy wcześniej wydrukować wniosek, podpisać go i wysłać w postaci skanu).

Zasady konstruowania przedsięwzięć zostały opisane we Wniosku. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z w/w zasadami.

 

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
i środowiskowej, z wyznaczonym obszarem rewitalizacji, zmierzający do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju.
W programie niezmiernie ważna jest koncentracja na wskazanym terenie działań podejmowanych przez różne podmioty – zarówno publiczne, jak i organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz samych mieszkańców.

Projekt programu rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 15 stycznia 2017 r. w formie:

  • Spotkań otwartychz interesariuszami rewitalizacji, umożliwiających omówienie projektu gminnego programu rewitalizacji gminy Stryszów, a także wyrażenie uwag, opinii
    i propozycji oraz składanie ich do protokołu; informacja o terminach spotkań zostanie podana do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o konsultacjach w dniu 1 grudnia 2016 r. 
  • Zbieranie uwag, opinii i propozycjiw formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
  • Zbierania uwag ustnych, wywiadów z liderami społeczności lokalnej.

 

Szczegółowe informacje na temat planowania przedsięwzięć oraz wypełnienia Wniosku mogą Państwo do uzyskać od następujących osób:

– Łukasz Leszczyński,  Art. of Finance Bochnia, tel.: 502 565 751, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
–  Jolanta Nowak – Koordynator ds. Programów Pomocowych, Urząd Gminy Stryszów tel.
33 8797412, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

 

ZAŁĄCZNIKI:

– Wniosek przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wraz z instrukcją wypełnienia.

– Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 września 2016 r. ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Stryszów.