Zapytanie ofertowe - na zakup wraz z dostawą 5 nowych przeźroczystych urn wyborczych - 25.10.2016

 • Drukuj

Dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy w Stryszowie, 34 – 146 Stryszów 149

Tel. 33 879 74 12, fax 33 879 74 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę przeźroczystych urn wyborczych dla Gminy Stryszów.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 5 nowych przeźroczystych urn wyborczych, w tym:

 • 1 szt. urn wyborczych dla obwodów głosowania 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
 • 1 szt. urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
 • 3 szt. urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców.

 

Urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398).

 

Zamawiający jednocześnie wymaga:

1.Zastosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą

powierzchnią przylegają do boków urny,

2.Zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urny.

 1. Maksymalna szerokość węższego boku urn wyborczych dedykowanych dla obwodu głosowania:

1) powyżej 750 wyborców – nie była większa niż 78 cm,

2) powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – nie była większa niż 88 cm.

 

Zmawiający dopuszcza :

 1. Wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania
  (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
 2. Zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

* mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

* śrub wkręcanych(bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

Należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów nierdzewnych służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest niezbędna, urna może być połączona większą ilością nitów, urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, iż urny są zgodne z wytycznymi

Państwowej Komisji Wyborczej.

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do dnia 29 listopada 2016 r.

 

 1. Okres gwarancji:

    Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 36 miesięcy.

 1. Kryterium oceny ofert : cena – 100%

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

W przypadku ofert o takiej samej cenie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem iż Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie zaoferowane w ofertach.

 

 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

 1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
 2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania.
 3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT
 5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania

(załącznik nr1)

Oferta powinna być:

 1. a) opatrzona pieczątką firmową,
 2. b) posiadać datę sporządzenia,
 3. c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 4. d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
 5. e) podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 6. f) zawierać wszystkie wymagane załączniki,
 7. g) wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do

reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela.

 1. h) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną

 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (załącznik
nr 2),

2.Oświadczenie, że urny są zgodne z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej (załącznik nr 3)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia.

 

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia 9 listopada 2016 r. do godz. 12,00

- złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Zakup
i dostawa przeźroczystych urn wyborczych” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stryszów,
34 – 146 Stryszów 149, parter, w sekretariacie, pokój nr 1

lub

- przesłać na adres Zamawiającego lub kurierem.

UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

Opakowanie oferty winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego tj. na adres Urząd Gminy Stryszów, 34 – 146 Stryszów, województwo małopolskie oraz z dopiskiem „nie otwierać przed dniem 09.11.2016 r. godz. 12,00”

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Termin otwarcia ofert :09.11.2016 godz. 12,05
 2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów: faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

 1. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania w imieniu Zamawiającego

udzieli pracownik Urzędu Gminy Krystyna Pułka pod numerem telefonu 33 879 74 12 w.112.

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Załączniki:

 1. Formularz Oferty
 2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Formularz oświadczenia o zgodności urn z wymogami Państwowej Komisji Wyborczej.
 4. Projekt umowy.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                          Jan Wacławski