W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - 22.09.2016

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

 (BRUTTO)

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości *

1

2

3

4

5

6

7

8

      1. 

 Działka nr 51
objęta
KR1W/00044347/4

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0108 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy, kształt nieregularny.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

tereny zabudowy produkcyjno – usługowej o symbolu „PU2”.

4 200,00

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

4 listopada 2016 r.

      2. 

Działka nr 52
objęta
KR1W/00044347/4

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

 

0,0054 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy, kształt nieregularny.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

tereny zabudowy produkcyjno – usługowej o symbolu „PU2”.

3 200,00

sprzedaż w trybie przetargu

4 listopada2016 r.

      3. 

Działka nr 47
objęta
KR1W/00044347/4

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

 

0,1284 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy, kształt nieregularny.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (18%)   tereny zabudowy produkcyjno – usługowej o symbolu „PU2”, pozostała część tereny przeznaczone do zalesienia

o symbolu „Zlz16”.

12 200,00

sprzedaż w trybie przetargu

4 listopada 2016 r.

 

Stryszów, dn. 22 września 2016 roku

 

* Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.