W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

(BRUTTO)

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości **

1

2

3

4

5

6

7

8

      1. 

Działka nr 5772/10
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,1080 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta,

teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny                Ø 110 mm.
W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (około 75%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „ MM79”, pozostała część zalesienia o symbolu „ZLz” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.
Obecnie niezagospodarowana.

38 500,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

12 października 2016 r.

      2. 

Działka nr 5772/11
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0954 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta,

teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN.
W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.
Obecnie niezagospodarowana.

35 700,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

12 października 2016 r.

      3. 

Działka nr 5772/12
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0818 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta,

teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny             Ø 110 mm.

W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (około 88%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79”, pozostała część zalesienia o symbolu „ZLz”.
Obecnie niezagospodarowana.

34 200,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

12 października 2016 r.

      4. 

Działka nr 5772/13
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0803 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta,

teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny             Ø 110 mm.
W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79”.
Obecnie niezagospodarowana.

34 400,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

12 października 2016 r.

      5. 

Działka nr 5772/14
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,1594 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt trójkątny, teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny              Ø 110 mm.

W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (około 70%) uprawy polowe
i ogrodnicze z zabudową zagrodową o symbolu „R”, pozostała część zalesienia
o symbolu „ZLz”.
Obecnie niezagospodarowana.

27 300,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

12 października 2016 r.

      6. 

Działka nr 5772/15*
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0345 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, stanowiąca drogę wewnętrzną do działek nr 5772/12, 5772/13, 5772/14.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.

12 730,50 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

12 października 2016 r.

Stryszów, dn. 30 sierpnia 2016 roku

 

 

 

 

* Działka nr 5772/15 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową do działek nr 5772/12, 5772/13, 5772/14 (WLICZONA W CENĘ NIERUCHOMOŚCI).

** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.