INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r.

dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:
1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm Stryszów w 2016 r.”.


Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski