Ogłoszenie „ WYPRAWKA SZKOLNA 2015”

  • Drukuj

Gminny  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu informuje, że należy składać wnioski o Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie  III szkoły podstawowej.

Wnioski można pobrać w szkołach, GZEAS w Stroniu oraz z strony internetowej stryszow.pl. Pomoc w formie dofinansowania  zakupu podręczników może otrzymać uczeń ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów:
1. Dochód rodziny na 1-go członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 574 zł.
2. Bez względu na wysokość dochodu jeżeli w rodzinie występuje m. in. ( sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) maks. 5% uczniów uprawnionych,
3. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej dot. uczniów klas III, V, VI szkół podstawowych i II, III gimnazjum.

Wnioski należy składać  do 10.09.2015r. w GZEAS w Stroniu (budynek w SP. Stronie).
Informacje pod numerem telefonu (33) 8 797 494
Dodatkowe informacje:
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
dla uczniów klas III szkoły podstawowej  do kwoty 225 zł
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas III szkół podstawowych do kwoty 225 zł
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do kl. V i VI  szkół podstawowych do kwoty 325 zł
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas  II i III gimnazjum do kwoty 350 zł
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Zwrot za podręczniki będzie dokonywany po przedłożeniu dowodu zakupu:
1.    W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników  wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) .
2.    W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty  zakupu podręczników  do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu  zawierającego w szczególności : imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu . Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na  podstawie faktury VAT i listy uczniów dla których zakupiono podręczniki.Zwracamy uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw!

DO POBRANIA WNIOSEK - WORD - DOC