W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - 8.06.2015

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

 (NETTO)

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości *

1

2

3

4

5

6

7

8

  1.       

 Działka nr 3730/2
objęta
KR1W/00044352/2

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0184 ha

Nieruchomość gruntowa
w centrum Zakrzowa, przy drodze powiatowej  (naprzeciwko Gimnazjum)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona

usługi publiczne
o symbolu „2UP”

11.000,00 zł **

sprzedaż w trybie przetargu

22 lipiec 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stryszów, dn. 8 czerwca 2015 roku

 

 

* Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
    nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

** Do ceny netto nieruchomości zostanie doliczony należny podatek podatek VAT

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem
art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.