Losowanie publiczne - kolektory słoneczne - 26 maj 2015r. - zasady losowanie

 WYNIKI LOSOWANIA z dnia 26 maja 2015r.

Lista budynków spełniających warunki techniczne, zakwalifikowanych w wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów"

Lista rezerwowa budynków spełniających warunki techniczne, wybranych w wyniku losowania do projektu pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów"

Lista deklaracji udziału w projekcie pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów złożonych w terminie do 8 maja 2015r.

 

 

ZASADY LOSOWANIA BUDYNKÓW DO PROJEKTU


Projekt pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła Energii w Gminie Stryszów” obejmie łącznie 60 instalacji, w tym : 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 45 instalacji solarnych.

Budynki zgłoszone do wykonania instalacji fotowoltaicznych, spełniające warunki techniczne, zostały zakwalifikowane do projektu bez losowania w ilości 15 szt.
Losowaniem objęte będą budynki zgłoszone do montażu instalacji solarnych, które spełniają warunki techniczne po przeprowadzeniu audytów, w ilości 45 szt.

Zarówno w przypadku instalacji fotowoltaicznych jak i solarnych kryteria wyboru budynków do projektu mające wpływ na uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego,  obejmowały:
- Połać dachu, na której planowany jest montaż instalacji musi być skierowana    na południe i zawierać się w zakresie 160° do 200 ° S,
- Nachylenie połaci dachu musi mieścić się w zakresie 30°- 55°,
- Rodzaj i stan pokrycia dachu – wykluczono dachy o złym stanie pokrycia (np. zmurszała dachówka cementowa) oraz pokrycia eternit, ondulina, papa, itp.
- Odpowiednia wielkość dostępnej do montażu powierzchni połaci dachu.

Liczbę budynków do wylosowania w danym sołectwie wyliczono przyjmując procentowy udział budynków użytkowanych w miejscowości do ilości budynków użytkowanych ogółem w całej gminie , tj. :
1.    Dąbrówka         - szt. 5   (10% budynków ogółem )
2.    Leśnica        - szt. 2   (5% budynków ogółem)
3.    Łękawica        - szt. 9   (21% budynków ogółem)
4.    Stronie        - szt. 7   (16% budynków ogółem)
5.    Stryszów        - szt. 14 (31% budynków ogółem)
6.    Zakrzów        - szt. 8   (17% budynków ogółem)
                Razem :     szt. 45
W trakcie losowania w pierwszej kolejności wybranych zostanie 44 budynków w poszczególnych  sołectwach, które zostaną ujęte w projekcie.  W związku z tym, że w sołectwie Leśnica do instalacji solarnych został zakwalifikowany tylko jeden budynek, spełniający warunki techniczne, druga lokalizacja zostanie wylosowana z całej puli niewybranych budynków.  
Drugim etapem losowania będzie utworzenie listy rezerwowej, na której znajdą się  wszystkie pozostałe budynki kolejno wylosowane.
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotowego projektu zostaną przedstawione przed losowaniem w dniu 26.05.2015r. o godzinie 13.00

 

BUDYNKI NIE SPEŁNIAJĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH - niezakwalifikowane do wniosku o przyznanie pomocy

Budynki spełniające warunki techniczne - zakwalifikowane do losowania instalacje kolektorów słonecznych

Budynki spełniajace warunki techniczne, zakwalifikowane (bez losowania) do wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW - Instalacje fotowoltaiczne