INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ NA TERENIE GMINY STRYSZÓW w 2015 r.

1. Wybory sołtysa i członków rad sołeckich zostały zarządzone przez Radę Gminy w Stryszowie – Uchwała Nr Rady Gminy w Stryszowie z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Gminy Stryszów na dzień 19 kwietnia 2015 r. (niedziela).

 

2. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje prawo wyborcze i zamieszkuje stale w danym sołectwie (ukończył 18 lat, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu).

3. Kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Gminnej Komisji ds. Wyborów, w formie list kandydatów, najpóźniej do dnia 30 marca 2015 r. do godziny 15.00 wraz z wykazem osób popierających listę.

4. Zgłoszenia kandydata na sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może dokonać mieszkaniec danego sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu wybieralności do rady gminy.

5. Każda zgłoszona lista powinna być poparta podpisami co najmniej 15 wyborców stale zamieszkałych na obszarze danego sołectwa..

6. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.

7. Jeżeli w sołectwie w wyborach na sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata.

8. Jeżeli w sołectwie w wyborach na członków Rady Sołeckiej zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statutach Sołectw lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nie obsadzone.

9. Wybory w sołectwach przeprowadzają Sołeckie Komisje Wyborcze, spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, w składzie 5 osób.

W przypadku zgłoszenia do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie. Jeżeli liczba kandydatów do komisji jest mniejsza, uzupełnienia jej składu dokonuje Wójt Gminy spośród uprawnionych wyborców.

10. Kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej składa się w terminie do dnia 07 kwietnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Druki do pobrania:

1. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej na terenie Gminy Stryszów. - LINK

2. Zgłoszenie kandydata na sołtysa. - LINK

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa. - LINK

4. Wykaz osób popierających kandydata na sołtysa. - LINK

5. Zgłoszenie listy kandydatów do Rady Sołeckiej. - LINK

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej.- LINK

7. Wykaz osób popierających kandydatów na członków rady sołeckiej. - LINK

8. Zgłoszenie kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej. - LINK