W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryszów przeznaczonych do sprzedaży - 25.09.2014

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

 

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości *

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 Działka nr 774/8
objęta
KR1W/
00046079/8

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0485 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy – przy drodze gminnej, przysiółek Role, kształt nieregularny, przylegająca do działki nr 769

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod

zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i zagrodową
o symbolu „MM20”

22.641,25 PLN

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

7 listopad 2014 r.

2.

 Działki nr 774/5, 774/6, 774/7
objęte
KR1W/
00046079/8

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0298 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy – przy drodze gminnej, przysiółek Role, kształt nieregularny, przylegająca do działek nr 2516, 2517

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod

zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i zagrodową
o symbolu „MM20”

14.049,25 PLN

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

7 listopad 2014 r.

 

Stryszów, dn. 25 września 2014 roku

 

* Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

 

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.