Ogłoszenie - Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III, VI szkoły podstawowej.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu informuje, że należy składać wnioski o Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach  II, III, VI szkoły podstawowej. Wnioski można pobrać w szkołach  oraz w GZEAS w Stroniu.

Pomoc w formie dofinansowania  zakupu podręczników może otrzymać uczeń ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów:

  1. Dochód rodziny na 1-go członka rodziny nie może przekroczyć 539 zł.
  2. Bez względu na wysokość dochodu jeżeli w rodzinie występuje (bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, wielodzietność, zdarzenie losowe, sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba) maks. 5% uczniów uprawnionych.
  3. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona dot. uczniów klas II-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum).

Wnioski należy składać od 01.08.2014r. do 15.09.2014r. w GZEAS w Stroniu (budynek w SP. Stronie).
Informacje pod numerem telefonu (33) 8 797 494