Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 12.08.2014r.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 oraz art. 97 a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Starostwa Powiatowego W Wadowicach, Wydział Dróg Powiatowych, 34-100 Wadowice ul. Batorego 2

zostało wszczęte postępowanie .

W sprawie wydania z urzędu decyzji na podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Stronie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1823 o powierzchni 0,0484 ha, nr 2280/3 o powierzclmi 0,0835 ha, nr 3141 o powierzchni 0,0615 ha, nr 3146 o powierzchni 0,2629 ha W celu wydzielenia działek pod drogę powiatową 1 706K.