Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - 20.05.2014r.

 

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

 (NETTO)

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości *

1

2

3

4

5

6

7

8

  1.        1. 

 Działka nr 5772/10
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,1080 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta,

teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny Ø 110 mm.
W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (około 75%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „ MM79”, pozostała część zalesienia o symbolu „ZLz” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.
Obecnie niezagospodarowana.

30.240 PLN**

sprzedaż w trybie przetargu

15 lipca 2014 r.

  1.        2. 

Działka nr 5772/11
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0954 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta,

teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN.
W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.
 Obecnie niezagospodarowana.

26.712 PLN**

sprzedaż w trybie przetargu

15 lipca 2014 r.

  1.        3. 

Działka nr 5772/12
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0818 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta,

teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny Ø 110 mm.

W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (około 88%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79”, pozostała część zalesienia o symbolu „ZLz”.
 Obecnie niezagospodarowana.

26.124 PLN**

sprzedaż w trybie przetargu

15 lipca 2014 r.

  1.        4. 

Działka nr 5772/13
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0803 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta,

teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny Ø 110 mm.
W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79”.
 Obecnie niezagospodarowana.

25.704 PLN**

sprzedaż w trybie przetargu

15 lipca 2014 r.

  1.        5. 

Działka nr 5772/14
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,1594 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, kształt trójkątny, teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny Ø 110 mm.

W odległości około 3 km zlokalizowany będzie zbiornik wodny „Świnna Poręba” z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (około 70%) uprawy polowe
i ogrodnicze z zabudową zagrodową o symbolu „R”,  pozostała część zalesienia
o symbolu „ZLz”.
 Obecnie niezagospodarowana.

47.852 PLN**

sprzedaż w trybie przetargu

15 lipca 2014 r.

  1.        6. 

Działka nr 5772/15
objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0345 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stryszowie, stanowiąca drogę wewnętrzną do działek nr 5772/12, 5772/13, 5772/14W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.
 

9.660 PLN**

(zakup udziału w drodze - wliczone w cenę działek  nr 5772/12, 5772/13, 5772/14)

sprzedaż w trybie przetargu

15 lipca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stryszów, dn. 20 maja 2014 roku* Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
** Do ceny netto nieruchomości należy doliczyć 23 % podatek VAT dla części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową o symbolu MM.

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


 

Stryszów, dn. 20 maja 2014 roku

 

 

 

* Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
    nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

** Do ceny netto nieruchomości należy doliczyć 23 % podatek VAT dla części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
      i zagrodową o symbolu MM.

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.