Realizacja Projektu ,,Aktywność Twoją Szansą"

W  bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie przystąpił do realizacji projektu „Aktywność
Twoją Szansą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ramach rekrutacji przeprowadzonej wśród osób spełniających szczegółowe wymogi uczestnictwa w projekcie
zaproszono do udziału 10 osób
z terenu gminy Stryszów.  Uczestniczki programu przeszły cykl szkoleń
oraz praktycznych zajęć związanych z aktywizacją zawodową i społeczną.

Zapraszamy do galerii

 Program aktywizacji obejmował następujące elementy:

 

     - w dniach  4 i 6 maja odbyły się zajęcia aktywizujące z psychologiem. W ramach zajęć Panie zapoznały się 
z budowaniem  pozytywnej samooceny,
zapoznane zostały z terminem asertywności, nauczyły się samodzielnego
poszukiwania informacji i znaczenia konstruktywnego współdziałania zamiast
rywalizacji. Zadania polegające
na pozytywnym przeformułowaniu problemów wiele wniosły nowego w spostrzeganie przez uczestniczki różnych
sytuacji
problemowych, w których się znajdują. Nauka rozpoznawania emocji, treningi komunikacyjne zwłaszcza
sztuka konstruktywnego formułowania problemów
oraz radzenia sobie ze stresem również żywno zainteresowały
Panie i wzbogaciły ich repertuar umiejętności społecznych. Element treningu aktywnego
poszukiwania pracy pozwoliły
uczestniczkom przećwiczyć najważniejsze psychospołeczne umiejętności potrzebne w poszukiwaniu  i utrzymaniu
pracy.
Zajęcia odbyły się zgodnie z założonym programem, miały charakter warsztatowy.
Zajęcia przeprowadził psycholog P. Sebastian Uznański w ilości 15 godz.   


     - w dniach 11 – 12 maja 2009 r. przeprowadzono warsztaty z doradztwa zawodowego. W ramach pierwszej
grupy tematycznej „Psychologia poszukiwania pracy” Uczestnicy wykorzystując technikę dyskusji zapoznali się z takimi

problemami jak : reakcje na utratę pracy, emocje po utracie pracy,  motywacja czyli czynniki mobilizujące do działania.
Prowadzenie dyskusji 
metodą analizy indywidualnego przypadku pozwoliło na bezstresowe otwarcie się
poszczególnych uczestników grupy i szczerą, pełną
ekspresji rozmowę.
Następnym tematem zajęć było „ Poznanie siebie i własnych możliwości” Tu doradca zawodowy zwróciła uwagę
beneficjentów
na ich  własne zasoby umiejętności, cechy osobowości, zainteresowania, oczekiwania, kwalifikacje
zawodowe. Posługując się metodą
analizy SWOT przybliżono uczestnikom technikę samopoznania się
i poszukania swojego miejsca na rynku pracy.


Blok tematyczny:  „ ABC poszukiwania pracy”. Tu beneficjenci zapoznali się z następującymi zagadnieniami :
      - system ułatwiający wejście na rynek pracy /informacja, motywacja, umiejętności, planowanie/,
      - emocje w trakcie poszukiwania pracy,
      - omówiono sytuacje na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku,
      - zawody zanikające i zawody przyszłości,
      - metody i sposoby poszukiwania pracy, sposób świadczenia pracy.


Blok tematyczny:  „ Dokumenty aplikacyjne”
W ramach niniejszych zagadnień beneficjenci zostali zapoznani  z rodzajami życiorysów zawodowych, omówiono
sposób budowy CV,
cechy prawidłowo sporządzonego życiorysu i listu motywacyjnego, formy listów motywacyjnych,
przeanalizowano kilka przykładowych
dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy zostali również zapoznani z tzw.
rozmową kwalifikacyjną, tj. kiedy ma miejsce, jak się trzeba
do niej przygotować i zaprezentować  wykorzystując
własne umiejętności i możliwości.

Zajęcia przeprowadził doradca zawodowy P. Magdalena  Barycz-Kobylańska w ilości 15 godz.


Kurs „Catering”
W dniach  21.05.2009 -  12.08.2009 r. został przeprowadzony przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego „WURBEX”
kurs „Cateringu” w ilości 180 godz.
Celem kursu było przygotowanie uczestniczek Projektu do prowadzenia własnej lub znalezienia zatrudnienia
w firmie
specjalizującej się w organizacji przyjęć okolicznościowych.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował część teoretyczną /80 godz./ oraz  część praktyczną /100 godz./
z następujących tematów :

     1.  Przygotowanie potraw
     2 . Formy obsługi konsumenta :
          - systemy obsługi kelnerskiej
          - etyka zawodowa
          - przygotowanie Sali na przyjęcie
          - techniki noszenia naczyń i tacy
          - podawanie potraw
     3. Obsługa przyjęć okolicznościowych :
          -bankiet zasadniczy
          -bankiet typu angielskiego
          -przyjecie typy cocktail-party
          -przyjęcia różne
     4.  Minimum sanitarne i przepisy bhp

Kurs „Cateringu” zakończony został praktycznym sprawdzianem umiejętności nabytych w trakcie jego trwania
przez uczestniczki. Oficjalne wręczenie certyfikatów poprzedzone było poczęstunkiem przygotowanym wedle
klasycznych zasad cateringu. W spotkaniu wieńczącym cykl szkoleniowy uczestniczyli przedstawiciele
lokalnego samorządu na czele z wójtem Janem Wacławskim. Wszyscy uczestnicy spotkania, zarówno
goście jak i trenerzy potwierdzili obowiązkowość, profesjonalizm i sprawność wszystkich uczestniczek kursu
w zakresie gastronomicznej obsługi imprez.


Na zakończenie stryszowskiej realizacji projektu „ Aktywność Twoją Szansą” zaplanowano dodatkowo
jeszcze dwa szkolenia: w dniach  18-20.08.2009 szkolenie w zakresie „Kreowanie swojego wizerunku i jego
świadome wykorzystywanie w biznesie” oraz w dniach 24-25.08.2009 szkolenie w zakresie „Spółdzielnie
socjalne”. W pierwszym szkoleniu Beneficjentki zapoznają się z ogólnymi  zagadnieniami związanymi
z  pojęciami: wizaż i stylizacja, autoprezentacja, wizerunek i mowa ciała. Zajęcia prowadzone będą w formie
wykładów i ćwiczeń, ogólnie przeznaczono na w/w szkolenie 24 godz. W drugim szkoleniu Beneficjentki
zapoznają się z podstawowymi  pojęciami dotyczącymi spółdzielni socjalnych takimi jak: przedsiębiorstwo,
organizacja pozarządowa, spółdzielnia, spółdzielnia socjalna, omówiona zostanie Ustawa o spółdzielniach
socjalnych, akty wykonawcze do Ustawy, praktyczne aspekty funkcjonowania spółdzielni, zostaną podane
przydatne adresy i strony internetowe.


Ogólny koszt projektu „Aktywność Twoją Szansą” wynosi :  97.789.71 zł
z tego : środki EFS  87.521.79 zł
              środki własne  10.267.92 zł

Obsługa projektu :     Kierownik Gębala Krystyna
                                   Koordynator Florek Małgorzata
                                   Księgowy projektu Mliczek Anna
                                   Pracownicy socjalni