Informacja Wójta Gminy Stryszów w sprawie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów, Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r........

dla następujących klubów sportowych działających na obszarze Gminy Stryszów:
1.    Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Stryszów”.
2.    Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach sportowych drużyn LKS Chełm Stryszów w 2015 r.”.

Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski