Wybory Uzupełniające do Rady Gminy
Fundusze Europejskie wspierają Małopolską turystykę
Powszechny Spis Rolny
Zagrożenie
Wywóz odpadów

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Plakat spisowy

Wójt Gminy Stryszów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Biura  Spisowego w Urzędzie Gminy Stryszów, Stryszów nr 149

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Wacław Radoń – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, tel. 33 879 74 12 wew. 112 oraz Pani Ewelina Rak – koordynator Biura Spisowego, tel. 33 879 74 12 wew. 118

 

1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

Pliki 

  1. Klauzula RODO
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Kwestionariusz zgłoszeniowy