Wybory
Komunikat - oszczędzajmy wodę
Wywóz odpadów
Zobacz i polub profil Gminy Stryszów na FB
Gmina Stryszów z lotu drona

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 • Katalog kart usług

  Podatki 
  Budownictwo, grunty  i ochrona środowiska
  Urząd Stanu Cywilnego

  Wydanie Nr 01/ Stan na dzień 11 czerwca  2014 r.

  Wykaz Kart Usług Urzędu Gminy Stryszów  

  I.

  OR

  Referat Organizacyjny
  - dziennik podawczy
  - sprawy obywatelskie i wojskowe,
  - promocja, oświata, sport,  kultura i ochrona zdrowia,
  - zarządzanie kryzysowe i Obrona Cywilna,
  - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

   

  Oznaczenie karty

  Oznaczenie wniosku

  Nazwa usługi

  Karta usługi

  Wniosek

  OR-01

  W-OR-01A

   

  W-OR-01B

  Udostępnienie danych na wniosek w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych


  Udostępnienie danych na wniosek w trybie jednostkowym z rejestru mieszkańców rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel

   

  OR-02

  W-OR-02

  Wydanie dowodu osobistego

   

   

  OR-03

  W-OR-03

  Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

   

   

  OR-04

  W-OR-04

  Wymeldowanie z pobytu stałego

   

   

  OR-05

  W-OR-05

  Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

   

   

  OR-06

  W-OR-06

  Zameldowanie na pobyt stały

   

   

  OR-07

  W-OR-07

  Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie

   

   

  OR-08

  W-OR-08

  Nadanie numeru PESEL

   

   

  OR-09

  W-OR-09

  Wpis do rejestru wyborców

   

   

  OR-09A

  W-OR-09A

  Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

     

  OR-10A

  W-OR-10A

  Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały

   

   

  OR-10B

  W-OR-10B

  Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

   

   

  OR-11

  -

  Skargi i wnioski

   

   

  OR-12

  W-OR-12

  Udostępnianie informacji publicznej

   

   

  OR-13

  W-OR-13A
  W-OR-13B

  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
  do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz poza miejscem sprzedaży (sklepy)

   

  -A

  -B

  OR-14

  W-OR-14

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

   

   

  OR-15

  W-OR-15

  Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

   

   

  OR-16


  -

  Udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

   

   

  OR-17

  W-OR-17

  Udzielenie dotacji na zadania z zakresu wspierania i rozwoju sportu

   

   

  OR-18

  W-OR-18

  Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym

   

   

   

  II.

  FN

  Referat Finansowy  
  - księgowość budżetowa
  - wymiar podatku,
  - kasa,
  - księgowość podatkowa.

   

  Oznaczenie karty

  Oznaczenie wniosku

  Nazwa usługi

  Karta usługi

  Wniosek

  FN-01

  W-FN-01

  Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

   

   

  FN-02

  W-FN-02

  Podatek od środków transportowych.

   

   

  FN-03

  W-FN-03

  Zaświadczenie o stanie majątkowym

   

   

  FN-04

  -

  Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

   

   

  FN-05

  -

  Przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego

   

   

  FN-06

  W-FN-06

  Zaświadczenie i zatrudnieniu i wynagrodzeniu

   

   

  FN-07

  -

  Zwrot opłaty skarbowej

   

   

   

  III

  IiR

  Referat Inwestycji i Rozwoju
  - zamówienia publiczne i inwestycje gminne
  - budownictwo i planowanie przestrzenne
  - rolnictwo, ochrona środowiska i działalność gospodarcza
  - mienie komunalne i gospodarka gruntami
  - drogownictwo
  - gospodarka odpadami

   

  Oznaczenie karty

  Oznaczenie wniosku

  Nazwa usługi

  Karta usługi

  Wniosek

  IiR-01

  W-IiR-01

  Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości.

   

   

  IiR-02

  W-IiR-02

  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   

   

  IiR-03

  W-IiR-03

  Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

   

   

  IiR-04

  -

  Wydanie zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

   

   

  IiR-05

  W-IiR-05

  Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   

   

  IiR-06

  W-IiR-06
  W-IiR-06A
  W-IiR-06B

  Podział nieruchomości

   

   

  W-IiR-06A-A

  W-IiR-06B-B

  IiR-07

  W-IiR-07

  Rozgraniczenie nieruchomości

   

   

  IiR-08

  W-IiR-08
  W-IiR-08A
  W-IiR-08B

  Zajęcie pasa drogowego

   

  -A

  -B

  IiR-09

  W-IiR-09

  Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego

   

   

  IiR-10

  W-IiR-10

  Budowa i przebudowa zjazdu z drogi gminnej

   

  IiR-11

  W-IiR-11

  Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  -wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  -wykreślenie wpisu  do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  -zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności
  -zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

   

   

  IiR-12

  W-IiR-12

  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

   

  IiR-13

  W-IiR-13

  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

   

  IiR-14

  W-IiR-14

  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciach

   

   

  IiR-15

  W-IiR-15

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

   

  IiR-16

  W-IiR-16A
  W-IiR-16B

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (osoby fizyczne i prawne; płatne i nieodpłatne)

   

  IiR-17

  W-IiR-17

  Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

   

  IiR-18

  W-IiR-18

  Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci  wodociągowej/kanalizacyjnej

   

  IiR-19

  W-IiR-19

  Zgłoszenie do ewidencji oczyszczalni ścieków/ zbiornika szczelnego wybieralnego

   

  IiR-20

  W-IiR-20A
  W-IiR-20B

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy

   

  IiR-21

  W-IiR-21

  Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych

   

  IiR-22

  W-IiR-22A
  W-IiR-22B

  Ewidencja gospodarstw agroturystycznych

   

   

  IV.

  USC

  Urząd Stanu Cywilnego
  - rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów,
  - sporządzanie  aktów stanu cywilnego,
  - prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  - sporządzanie i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń, 

   

  Oznaczenie karty

  Oznaczenie wniosku

  Nazwa usługi

  Karta usługi

  Wniosek

   

  USC- 01

  W-USC-01

  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

   

   

  USC- 02

  W-USC-02

  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

   

   

  USC- 03

  -

  Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

   

   

  USC- 04

  W-USC-04

  Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.

   

   

   

  USC -05

  W-USC-05

  Zmiana imion i nazwisk.

   

   

  USC -06

  -

  Odtworzenie aktu stanu cywilnego

   

   

  USC -07

  -

  Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

   

   

  USC -08

  W-USC-08

  Wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego (ślub wyznaniowy)

   

   

  USC -09

  W-USC-09

  Rejestracja zgonu

   

   

  USC -10

  W-USC-10

  Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporządzenie aktu zgonu)

   

   

  USC -11

  W-USC-11

  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski

   

   

  USC -12

  W-USC -12

  Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie